لبهات میخنده چشمات گریه میکنه

→ بازگشت به لبهات میخنده چشمات گریه میکنه